kadry i płace OchotaKadry i płace to jeden z najbardziej wrażliwych obszarów dla właścicieli firm. Dbałość o pracowników to również jakość Ich obsługi. Wymaga to ugruntowanej znajomości wielu przepisów z zakresu prawa pracy, RODO, ubezpieczeń społecznych , podatku dochodowego od osób fizycznych PIT Zapewnienia bezpieczeństwa danych i ich poufności.

Zachęcamy do Sprawdzenia jakości prowadzonych usług;

Po przesłaniu pierwszego pakietu płacowego kontaktujemy się z Klientem w celu omówienia szczegółów dotyczących wdrożenia jak i pierwszych kontaktów. Proponujemy spotkanie lub wywiad oceniający współpracę.

Usługi Płacowe:

 • Naliczanie wynagrodzeń
  • Aktualizacja danych płacowych i osobowych pracowników;
  • Naliczanie wynagrodzenia netto na podstawie płacy zasadniczej oraz wszelkich innych składników wynagrodzenia przewidzianych w systemie wynagradzania Klienta;
  • Naliczanie wynagrodzenia oraz zasiłków za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego;
  • Naliczanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich deklaracji:
  • Naliczanie i odprowadzanie składek z tytułu PPK
  • Przygotowanie miesięcznych i rocznych informacji związanych z naliczeniem wynagrodzeń dla pracowników Klienta;
  • Prowadzenie rozliczeń i sporządzanie deklaracji PFRON;
  • Przygotowywanie i wysyłanie miesięcznych pasków wypłat zawierających informacje wymagane drukiem RMUA,
  • Przygotowanie zestawień do GUS: DG-1; Z-06, Z-03;
  • Wysyłanie informacji rocznych do Pracownika i Urzędu Skarbowego PIT-11 i PIT-40;
  • Stałe kontakty z Urzędami i Organami Prawa związanymi z naliczaniem wynagrodzeń;
  • Uczestnictwo w kontrolach związanych z prowadzeniem naliczania wynagrodzeń;
  • Aktualizacja formularzy zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
 • Administrowanie umów cywilno – prawnych /umowy zlecenia oraz umowy o dzieło /
 • Standardowe raporty płacowe również w formacie Excel zbiorcze lub z podziałem na działy / MPK

Obsługa kadrowa

 • Prowadzenie akt osobowych /teczek osobowych/
 • Standardowe raporty kadrowe
  • Stan urlopów wypoczynkowych należnych, zaległych, wykorzystanych;
  • Stan zatrudnienia na dany dzień;
  • Raport przeciętnego zatrudnienia w osobach/etatach;
  • Zestawienie obowiązkowych badań lekarskich;
  • Raport kończących się umów;